Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.imbeer.pl (dalej: Sklep) oraz dokonywania transakcji sprzedaży produktów w Sklepie (dalej: Regulamin) prowadzonym przez Brews Fellas Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Bruzdowej 100e/13, 02-991 Warszawa, NIP 9512489411, REGON 384224549, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000801420.

2. Definicje:

a. Administrator – administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”);

b. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

c. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;

d. Konsument – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e. Produkt – towar oferowany w Sklepie internetowym;

f. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

g. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: www.sklep.imbeer.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;

h. Sprzedawca – Brews Fellas Sp. z o.o. w Warszawie;

i. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

j. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

k. Usługodawca – Brews Fellas Sp. z o.o. w Warszawie;

l. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

3. Wszelkie treści umieszczone na stronach Sklepu internetowego, w tym znaki towarowe, zdjęcia i opisy, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

§ 2

Usługi elektroniczne

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy bezpłatnie, za pośrednictwem Sklepu Usługę elektroniczną umożliwiającą Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie poprzez formularz.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Sklepu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich

b. trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (z chwilą dodania Produktu do koszyka) na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

§ 3

Zawarcie Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu, wybrać Produkt i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” (www.sklep.imbeer.pl/wysylka).

3. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, adres dostawy, formę płatności. Złożenie Zamówienia następuje w momencie zatwierdzenie go poprzez klikniecie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4. Złożenie Zamówienia jest potwierdzane poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie Sklepu oraz wysyłkę wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Klientowi przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

§ 4

Płatności

1. Sprzedawca udostępnia płatności przelewem na numer rachunku bankowego wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3. Sprzedaż Produktów dokonywana za pośrednictwem Sklepu internetowego dokumentowana jest wystawieniem faktury VAT, która dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail po odnotowaniu przez Sprzedawcę płatności z tytułu Umowy sprzedaży, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu zapłaty za Produkty.

§ 5

Warunki dostawy Produktów

1. Dostawa Produktów realizowana jest maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych licząc od dnia odnotowania płatności za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostawa zamówionych Produktów wstrzymana jest do momentu odnotowania zapłaty.

2. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w formularzu Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia. Koszty są określane podczas składania Zamówienia oraz są dostępne w zakładce „Wysyłka” (www.sklep.imbeer.pl/strona/wysylka).

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy Produktów w sytuacji wskazania przez Klienta nieprawidłowych danych teleadresowych w formularzu Zamówienia.

5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą, czyli każde działanie, zdarzenie sprawcze o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia takie jak, w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, pożar, korek drogowy, strajk.

§ 6

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu.

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument obowiązany jest odesłać Produkty niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres siedziby Sprzedawcy przy ul. Bruzdowej 100e/13, 02-991 Warszawa, w stanie niezmienionym.

3. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i po uprzednim zwrocie Produktów do Sprzedawcy.

4. Koszt odesłania Produktu przez Konsumenta na adres magazynu Sprzedawcy nie podlega zwrotowi.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Brews Fellas Sp. z o.o., ul. Bruzdowa 100e/13, 02-991 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brewsfellas.pl.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest: Brews Fellas Sp. z o.o. w Warszawie.

2. Z Administratorem można skontaktować się elektronicznie, kierując wiadomość e-mail na adres: kontakt@brewsfellas.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Użytkowników gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu przetwarzane są w celu:

a. realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 pkt. 1b RODO);

b. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 pkt. 1c RODO);

c. analitycznym i statystycznym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, analiz preferencji i sposobu korzystania z Usług elektronicznych w celu poprawy ich funkcjonalności;

d. marketingowym związanym z prezentowaniem reklamy w zakresie działań zgodnych ze stosownymi przepisami – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych;

e. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 pkt. 1f RODO) polegający na umożliwieniu Administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

f. technicznym i administracyjnym – w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług elektronicznych, które wymagają podania danych osobowych.

5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, dane Klienta niezbędne do:

a. wykonania Umowy (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu) są udostępniane przez Administratora wybranej firmie przewozowej.

b. realizacji płatności są udostępniane i przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych i bankowych w celu obsługi płatności oraz wykonania ciążących na dostawcy usług obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane także innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta, dostawcom usług IT, firmom kurierskim bądź operatorom pocztowym.

7. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa.

8. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu.

9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Jako że dane Klienta przetwarzane są w sposób automatyczny na podstawie umowy, Klientowi przysługuje także prawo przenoszenia danych osobowych, które Klient dostarczył Administratorowi tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

11. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu Administratora.

12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

13. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkowników, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

14. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików „Cookies” znajdują się na podstronie poświęconej Polityce prywatności: www.sklep.imbeer.pl/strona/polityka_prywatnosci.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie umowy zawierane w ramach Sklepu podlegają prawu polskiemu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w takim przypadku jego doręczenie będzie dokonywane poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Sklepie pod adresem internetowym: www.sklep.imbeer.pl/regulamin-sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

30 stycznia 2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl